WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Krosno, 15.08.2020

Zarząd Spółki KROSGLASS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Sekretariacie siedziby Spółki; ul. Tysiąclecia 17, 38-400 Krosno w dniach roboczych w godzinach 8.00 – 16.00. Termin wezwania upływa 30 września 2020 roku.